uk en

Організація освітнього процесу

 1. Організація освітнього процесуПоложення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту в ХНТУСГ
 2. Організація освітнього процесуПоложення про Державну атестацію студентів Харківського національного технічного університеі сільського господарства імені Петра Василенка
 3. Організація освітнього процесуПоложення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення ХНТУСГ ім. П. Василенка
 4. Організація освітнього процесуПоложення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр за результатами роботи протягом навчального року\
 5. Організація освітнього процесуПоложення про планування та облік навчальної роботи.
 6. Організація освітнього процесуПоложення про індивідуальний план студента.
 7. Організація освітнього процесуПоложення про академічну мобільність студентів та викладачів.
 8. Організація освітнього процесуПоложення про замовлення та виготовлення документів про вищу освіту.
 9. Організація освітнього процесуПоложення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці.
 10. Організація освітнього процесу Положення про вчену раду ННІ
 11. Організація освітнього процесуПоложення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення.
 12. Організація освітнього процесуПоложення про організацію освітнього процесу.
 13. Організація освітнього процесуПоложення про етично-фахову комісію ХНТУСГ.
 14. Організація освітнього процесуПоложення про проведення ректорського контролю знань студентів.
 15. Організація освітнього процесуПоложення про проведення поточного та семестрового контролю.
 16. Організація освітнього процесуПоложення про формування варіативної складової навчальних планів освітніх програм.

16.1. Організація освітнього процесуПоложення про формування варіативної складової навчальних планів освітніх програм

17. Організація освітнього процесу Положення про перевірку  наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність акдемічного плагіату.

18. Організація освітнього процесу Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП і т.д.

19. Організація освітнього процесу Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти.

20. Організація освітнього процесу Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

21. Організація освітнього процесу Положення про визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті

22. Організація освітнього процесу Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів (вводиться в дію 01.09.2020р.)

23.Організація освітнього процесу Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів ХНТУСГ

24.Організація освітнього процесу Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в університеті, а також надання їм академічної відпустки

25.Організація освітнього процесу Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій учасників освітнього процесу

26.Організація освітнього процесу Положення про гаранта освітньої програми